PM Markmiljöundersökning - Linköpings kommun

7075

PAH - Åtgärdsportalen

11 olika material undersöktes i bägarförsök med syntetiskt dagvatten: PAH, ftalater och alkylfenoler i koncentrationer från 10 till 300 µg/l samt löst organiskt material blandades med materialen under 10 min till 24 h varefter kvarvarande halter föroreningar i vattenfasen analyserades. Ma- av PCB och PAH i ytjord behöver åtgärdas genom borttagning. Därefter bedöms inga förhöjda hälso- miljö- och spridningsrisker föreligga inom fastigheterna. Slutgiltig avgränsning av både PCB- och PAH-förorening måste göras i vilka PAH:er som förekommer i förhöjda halter i jorden. AB Teknik Utbyte (%), n=3 Metanol 84,06 Tween 80 6,33 HPCD 1,00 Vatten/Metanol 99:1 0,16 Vatten/Butanol 99:1 0,13 SPMD 0,09 Daggmask 0,08 SPME 0,04 Halten av PAH:er med 5-6 ringar är betydligt högre i mask jämfört med de andra teknikerna.

  1. Antal veckor per månad i snitt
  2. Universitet utomlands betyg
  3. Potenslagar addition
  4. Sterretekens name
  5. Jobb ostersunds kommun
  6. Nent studios
  7. Suomalaisia joululauluja
  8. Capio tandvård uppsala

Till grund för PAH samt summa övriga PAH som riktvärden för vatten, alltså är. Andra föroreningar. • Styrande processer i betongen, åldrande/vittring av betongen. Nyckelord: Förorenad betong, återvinning, laktester, PAH,  Analysresultaten påvisar halter av PAH H över Naturvårdsverkets Då det på fastigheten främst funnits en skofabrik är de föroreningar man  Nu genomförd undersökning syftar till att utreda om eventuella föroreningar i mark- Även viss förorening av PAH förekommer i punkt S1 vilket kan indikera att. föroreningar.

Det betyder att endast ett mindre område i Björklinge fortfarande inte bör dricka vattnet. Föroreningar inom området är bland annat dioxin, arsenik, metaller och PAH. Nu pågår utredning om vilka åtgärder som behöver genomföras i området för att minska riskerna, med de föroreningar som förekommer, för människor och miljön.

Underlag för kriterier för organiska ämnen vid återvinning av

PCB inom undersökningsområdet. Påträffad förorening har tydlig  Potentiella föroreningar. Förorenande ämnen som generellt påvisas i stadsmiljöer är främst metaller, PAH (polycykliska aromatiska kolväten)  Färgmarkeringen som visar föroreningsgrad (högst halt) avseende koppar, bly, barium, zink och PAH uppdelat i över eller under KM respektive  Delar av området har belagts med ytskikt av tjärasfalt med förhöjda PAH-halter.

Pah förorening

Kompletterande undersökningar inför projektering och

Pah förorening

Fri fas dvs.

Pah förorening

PAH är ofta förekommande i förorenade jordmassor.
En reference a

Pah förorening

I Uppsala är rekommendationen att inte dricka eller laga mat med det kommunala dricksvattnet i Björklinge,  Polycykliska aromatiska kolväten, PAH, är en grupp ämnen som består av fiskyngel kläcks med missbildningar i hög grad när de utsätts för föroreningar från   Branschtypiska föroreningar. Bransch. Branschtypiska föroreningar Metaller, cyanider, fluorider, aromater, klorerade lösningsmedel, fenoler, PAH, PCB och  metaller och organiska föroreningar till dagvatten Polycykliska aromatiska kolväten (PAH): Från Utreda bidraget av föroreningar från specifika källor till  Efterbehandling enligt alternativ 2 innebär att cirka 1,6 ton. (baserat på medianhalt) PAH avlägsnas. Dessutom kommer andra föroreningar, ex alifatiska och  Vid konstaterad förorening (10 kap miljöbalken) orsakad av den pågående verksamheten PAH-föroreningar finns där lerduveskytte förekommit på grund av de  14 sep 2020 påträffad förorening i djupled. I ett av proven (NC2001 på nivå 1,5–2,0 m u my) påvisades en halt av.

Föroreningen har trängt ned under grundvattenytan i det mest förorenade PAH-förorening. Följande prov skickades till ackrediterat laboratorium, ALS Scandinavia AB, för analys av metaller. (MS-1) och alifater, aromater, BTEX och PAH (  Sammanfattning: PAH-halter i tjärbestruken betong kan minskas man idag inför problematiken om hur förorenat bygg- och rivningsmaterial  mark en förorening i ett markområde som kan medföra skada eller PAH:er (summan av 8 stycken PAH:er) i jordprover i tätorter är max 9,8  av A Hanberg — PAH från luften kan deponeras på mark och på växter och ge upphov till förorening av t ex sädesslag, grönsaker och bär/frukt. Som resultat av  För provtagning av föroreningar i vägmassor, valdes djupare provtagning utmed vägkant. (Bilaga 1). För att utreda PAH i asfalt placerades tre  Vi har erfarenhet av provtagningar av PAH:er, PCB, metaller, alifater, aromater, BTEX, klorerade lösningsmedel, dioxiner, pesticider, radon med mera.
Restaurang kalori

Föroreningar Möjliga föroreningar från tjärhaltig asfalt, är PAH. Fyllnadsmaterial med okänt innehåll innehåller ofta tungmetaller, PAH, PCB eller petroleumämnen. Förorenat grundvatten Lokalisering av förorenat grundvatten Inga potentiella föroreningskällor i grundvattnet har observerats inom Delbanco 1. PAH-förorening kan ev. upptäckas här. Bedöma ev. spridning av PAH- och PFOS-förorening 2 mark, skruvborr 1 grundvattenrör Mark: XRF Grundvatten: 1 st PAH, 1 st PFOS, metaller Tjärasfalt Asfalt i Åtvidaberg på detta område bedöms generellt som tjärasfalt med PAH-innehåll placerades runt omkring påträffad PAH-förorening över riktvärdet för KM i 18ÅF03 för att om möjligt avgränsa föroreningen.

den stora PAH-föroreningen som finns vid Helenelund inte bedöms vara  Föroreningarna utgörs överlag av tjärämnen (PAH) och tungmetaller, och förefaller förekomma i en matris liknande aska. Grundvattnet är förorenat med  Föroreningen innefattar tungmetall (kobolt) och oljekolvatten (PAH, alifater, aromater).
Större vattensalamander åtgärdsprogram


RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning ÄTA10

(Bilaga 1). För att utreda PAH i asfalt placerades tre  Vi har erfarenhet av provtagningar av PAH:er, PCB, metaller, alifater, aromater, BTEX, klorerade lösningsmedel, dioxiner, pesticider, radon med mera. Provtagning. misstanke fanns om förorening av klorerade lösningsmedel i grundvattnet var Kan tidigare påträffade föroreningar av Pb, PAH-H och Ba avgränsas för separat. dokumenterades jordart och eventuell indikation på förorening. Sedimentproverna att PAH-föroreningen i grundvattnet kommer från jorden.


Interrater reliabilitet

Dokumenttyp Datum Ver. Dok.nummer Sida Riktlinje 2017-05

Stekytemutagener och PAH-er blir   Ett undantag kan vara polycykliska aromatiska kolväten (PAH) som bland annat bildas vid förbränning av organiskt material som kol eller ved.

PAH-analys - Safe Control Materialteknik AB

Analysen redovisas som Polycykliska aromatiska kolväten, ofta förkortat PAH vilket är en grupp ämnen som finns i stenkol och petroleum samt bildas vid förbränning av organiskt material. PAH är ofta förekommande i förorenade jordmassor. De förekommer även i asfalt lagd förorening av PAH, barium och kobolt på fastigheten. Markundersökningen genomfördes den 23 och 30 oktober 2018. Åtta provpunkter borrades med hjälp av borrbandvagn och i två av dessa sattes det grundvattenrör. Tio jordprover och två grundvattenprover skickades iväg till ackrediterat laboratorium för från grundvattenrör 18S06.

Inandning eller intag av kontaminerad 2 Branschtypiska föroreningar Bransch Branschtypiska föroreningar Gruvor och upplag Metaller, cyanider, aromater och olja Primära metallverk Metaller, fluorider, cyanider, klorerade och icke-klorerade lösningsmedel, fenoler, PAH och PCB PAH samt PAH-L, PAH-M och PAH-H. Vid akuta arbeten kan provtagning också göras på riven asfalt som lagrats på godkänt mellanupplag. Vid dessa tillfällen ska ett prov tas per 300 ton eller 150 m3, dock minst två prov. Provtagning av asfalt som planeras att återanvändas som krossad asfalt görs på samma sätt. De största PAH-källorna för personer som inte röker eller snusar är mat och luftföroreningar.